Pre predávajúcich

Zvýšte Vašu predajnú cenu efektívnym spôsobom. Dobrá organizácia a príprava dražby je prostriedok pre dosiahnutie vyššej predajnej ceny.

Priamy, otvorený priebeh dražby pri väčšom počte účastníkov spôsobí zvyšovanie kúpnej ceny za predmet dražby.

Odmena dražobníka sa uhrádza len v prípade úspešnej realizácie dražby.