Pre veriteľov

Banky, stavebné sporiteľne, exekútori, nebankové finančné spoločnosti, správcovské spoločnosti, záložný veritelia

Ponúkame Vám možnosť rýchleho, profesionálneho a efektívneho speňaženia majetku na návrh vlastníka alebo záložného veriteľa.

Výhody dražieb v porovnaní so súdnym a následne exekučným konaním sú najmä – rýchlosť, nízke náklady a istota účastníkov dražby.

Vymoženie vašej pohľadávky je možné v najkratšom možnom termínea to najskôr 60 dní od návrhu po uskutočnenie dražby.