Dražba spoluvl. podielov na pozemkoch a dome v okrese Piešťany a Hlohovec

Táto ponuka už nie je aktuálna
Dražba spoluvl. podielov na pozemkoch a dome v okrese Piešťany a Hlohovec Vydražené
Cena: 4 700,- €
Mesto: Hlohovec (Trnavský kraj)
Ulica: Jalšové
Kategória: Domy
Typ: Dražba
Termín dražby: 24. 04. 2012 o 10:30
ID ponuky: 0006

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na listoch vlastníctva č.75, 847, 183, 28 katastrálne územie Jalšové, obec Jalšové, okres Hlohovec vedené na Správe katastra Hlohovec a to:

- rodinný dom súp.č. 143 postavený na parc.č. 112/2, CKN parc.č. 112/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 346m2 zapísaná v LV č. 113 pod B2 v 1/10-ine.

- EKN parc.č. 608 orná pôda o výmere 2158m2, parc.č. 609 vodné plochy o výmere 220m2 zapísané v LV č. 28 pod B4 v 1/10-ine.

- CKN parc.č. 521orná pôda o výmere 356m2, EKN parc.č. 626 orná pôda o výmere 762m2, parc.č. 681 trvalé trávnaté porasty o výmere 784m2, parc.č. 808 orná pôda o výmere 3377m2 zapísané v LV č. 183 pod B12 v 42/560-inách.

- EKN parc.č. 54 vinice o výmere 622m2, parc.č. 55 záhrady o výmere 950m2, parc.č. 434 orná pôda o výmere 13772m2, parc.č. 625 orná pôda o výmere 791m2 zapísané v LV č. 75 pod B7 v 1/15-ine

a na liste vlastníctva č. 847 pre k.ú. Sokolovce, obec Sokolovce, okres Piešťany vedené na Správe katastra Piešťany a to:

- EKN parc.č. 179/2 orná pôda o výmere 6568m2, parc.č. 197/1 orná pôda o výmere 10376m2 zapísané v LV č. 847 pod B4 v 1/50-ine a pod B9 v 1/50-ine

- Rodinný dom sa nachádza v obci Jalšové. Je dlhodobo neobývaný. Je súčasťou rodinného domu stojaceho na parcele 112/08, ktorý je obývaný a patrí inému subjektu. Obidve stavby majú spoločný dvor, oplotenie, krov a strešný plášť. Dispozične sa jedná o jednoduchú prízemnú stavbu bez podpivničenia

Termín dražby: 24.04.2012 o 10.30 hod - Notársky úrad Trenčín

Obhliadky predmetu dražby: 05.04.2012 o 11.00 hod, 12.04.2012 o 11.00hod.

Kontakt

Dražby a reality s.r.o.
Telefón: 0919 49 49 49

Fotografie