Dražby

Dražba je v súčasnosti najúčinnejší a najmenej nákladný spôsob vymoženia Vašej záložným právom zabezpečenej pohľadávky.

Výhody dražby a popularita dražieb spočíva najmä v atraktivite výhodných cien. Dražba najlepšie zohľadňuje skutočné trhové ceny ako aj ceny v rámci nútených predajov. Výhody dražieb sú najmä – rýchlosť, nízke náklady a istota účastníkov dražby

Financovanie predmetu dražby má vydražiteľ možnosť taktiež realizovať aj prostredníctvom úveru.

V prípade dobrovoľných dražieb sa po zaplatení za vydraženú nehnuteľnosť automaticky vymažú všetky záložné práva. Nový vlastník tým nadobúda vydraženú nehnuteľnosť bez akejkoľvek predchádzajúcej ťarchy na liste vlastníctva.

Predmetom dražby môžu byť:

 • hnuteľná a nehnuteľná vec
 • právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná
 • súbor vecí, práv alebo iných majetkových práv
 • podnik alebo časť podniku

Každý účastník dražby, ktorý splní podmienky dražby (uhradením dražobnej zábezpeky) sa môže zúčastniť na licitovaní.

Vyvolávacia cena nehnuteľností je stanovená na základe znaleckého posudku a dohodou medzi navrhovateľom a dražobníkom.

Postup a priebeh dražby:

 • Návrh na vykonanie dražby
 • Podpis zmluvy o vykonaní dražby
 • Predloženie dokumentov navrhovateľa
 • Ohodnotenie predmetu dražby
 • Zverejnenie oznámenia o dražbe
 • Obhliadka predmetu dražby
 • Zloženie dražobnej zábezpeky
 • Uskutočnenie dražby
 • Uhradenie kúpnej ceny dosiahnutej vydražením
 • Odovzdanie predmetu dražby
 • Vyúčtovanie dražby

Všeobecné informácie o dražbách ako je postup a podmienky dražieb obsahuje zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.